Zapytanie ofertowe

Bratex Dachy Spółka z o.o. Spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na zakup wózka widłowego 12 t w ramach projektu pn. „PRODUKCJA STALOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ SYSTEMÓW ORYNNOWANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POKRYWANIA BLACHY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 6/2017/3.2.2.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.