Zapytanie ofertowe

Bratex Dachy Spółka z o.o. Spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na zakup linii do produkcji blachodachówki w ramach projektu pn. „PRODUKCJA STALOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ SYSTEMÓW ORYNNOWANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POKRYWANIA BLACHY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/3.2.2.

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1do zapytania ofertowego.

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.