INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o odwołaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę środków trwałych w postaci wózków widłowych czołowych – 2 sztuk w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BRATEX POPRZEZ WYKORZYSTANIE W PROCESIE PRODUKCJI STALOWYCH PRODUKTÓW ELEWACYJNYCH INNOWACYJNEJ METODY POKRYWANIA BLACHY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0044/17.