Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/RPO_1.4/BRATEX_2

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Przemysłowa 22, 39-200 Dębica przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego w postaci wózka widłowego - gazowego (1 szt.) w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki BRATEX DACHY poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych hybrydowych pokryć dachowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0145/19.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/RPO_1.4/BRATEX_2.