Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO_1.4/BRATEX DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII DO

BLACHODACHÓWKI HYBRYDOWEJ (WZÓR NR 1 ORAZ WZÓR NR 2)

 

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii do blachodachówki hybrydowej (wzór nr 1) oraz linii do blachodachówki hybrydowej (wzór nr 2) w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki BRATEX DACHY poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych hybrydowych pokryć dachowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0145/19.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPO_1.4/BRATEX

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.