Zapytanie ofertowe

BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SP. K. zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0035/19.

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  3. Wzór oświadczenie o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.
  4. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w zakresie realizacji usług w obrębie marketingu/brandingu – Załącznik nr 4.