Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych modułowych (rąbek stojący)”

Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 22, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci linii do produkcji paneli elewacyjnych modułowych (rąbek stojący) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BRATEX POPRZEZ WYKORZYSTANIE W PROCESIE PRODUKCJI STALOWYCH PRODUKTÓW ELEWACYJNYCH INNOWACYJNEJ METODY POKRYWANIA BLACHY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0044/17.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.3.1.

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wzór umowy o ochronie informacji i zachowaniu poufności – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.